«رمز ماندگاري نام و راه مصدق»

آیا برای کسب و یا حفظ قدرت استفاده از هر شیوه‌ای مجاز است؟