بخش سیزدهم از گفت‌وگو با همنشین بهار در خصوص جزوه سبز

 

 

 

نمایش در یوتیوب، به نقل از همنشین بهار

https://www.youtube.com/watch?v=wHdmjZ3BOME