محمدرضا شفیعی کدکنی
گمشده

 طفلی به نام شادی، دیریست گمشده‌ست
با چشمهای روشنِ براق
با گیسویی بلند به بالای آرزو
هرکس از او نشانی دارد
ما را کند خبر
این هم نشان ما:
یک سو خلیج فارس سوی دگر خزر